Меѓународна возачка дозвола

Согласно со Конвенцијата за сообраќај на патиштата од 8 ноември 1968 година, оваа дозвола е валидна и важи на територијата на сите земји потписнички на Конвенцијата...

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

- 2 фотографии (45мм x 35 мм) - документ за идентификација (лична карта или пасош)
- национална возачка дозвола

ВАЖНОСТ

3 години, но со истекот на важноста на националната возачка дозвола истекува и важноста на меѓународната возачка дозвола.