Одобрение за управување туѓо моторно возило (полномоштво)

Одобрението за управување туѓо моторно возило се издава според единствениот унифициран и стандарден образец на AIT-Меѓународната туристичка алијанса и FIA-Меѓународната автомобилска федерација.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

- Сообраќајна дозвола од возилото и лично присуство на сопственикот со документ за идентификација (лична карта или пасош)
- Лично присуство на корисникот на возилото со пасош

ВАЖНОСТ

1 годинa