Регистрација на возила

Видови на возила

ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА

- Барање за регистрација (се изготвува во ЦВКП)
- Фактура за купопродажба
- Царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон
- Хомологација (ЦВКПЦВКП)
- Доказ за техничка исправност на возилото (ЦВКП) - не постар од 30 дена
- Лична карта и присуство на сопственикот (физ. лица)
- Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)

ПРОДОЛЖУВАЊЕ

- Барање за регистрација (се изготвува во ЦВКП)
- Сообраќајна дозвола
- Доказ за техничка исправност на возилото (ЦВКП) - не постар од 30 дена
- Лична карта и присуство на сопственикот (физ. лица)
- Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)

ТОВАРНИ ВОЗИЛА

- Барање за регистрација (се изготвува во ЦВКП)
- Фактура за купопродажба
- Царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон
- Хомологација (ЦВКП)
- Доказ за техничка исправност на возилото (ЦВКП) - не постар од 30 дена
- Лична карта и присуство на сопственикот (физ. лица)
- Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)
- Потврда за баждареност на тахографот (за товарни возила со носивост поголема од 5 тона)

ПРОДОЛЖУВАЊЕ

- Барање за регистрација (се изготвува во ЦВКП)
- Сообраќајна дозвола
- Доказ за техничка исправност на возилото (ЦВКП) - не постар од 30 дена
- Лична карта и присуство на сопственикот (физ. лица)
- Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)
- Потврда за баждареност на тахографот (за товарни возила со носивост поголема од 5 тона)

СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА

- Барање за регистрација (се изготвува во ЦВКП)
- Фактура за купопродажба
- Царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон
- Хомологација (ЦВКП)
- Доказ за техничка исправност на возилото (ЦВКП) - не постар од 30 дена
- Лична карта и присуство на сопственикот (физ. лица)
- Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)
- Сертификат за специјалноста на возилото

ПРОДОЛЖУВАЊЕ

- Барање за регистрација (се изготвува во ЦВКП)
- Сообраќајна дозвола
- Доказ за техничка исправност на возилото (ЦВКП) - не постар од 30 дена
- Лична карта и присуство на сопственикот (физ. лица)
- Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)

АВТОБУСИ

- Барање за регистрација (се изготвува во ЦВКП)
- Фактура за купопродажба
- Царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон
- Хомологација (ЦВКП)
- Доказ за техничка исправност на возилото (ЦВКП) - не постар од 30 дена
- Лична карта и присуство на сопственикот (физ. лица)
- Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)
- Потврда за баждареност од тахографот

ПРОДОЛЖУВАЊЕ

- Барање за регистрација (се изготвува во ЦВКП)
- Сообраќајна дозвола
- Доказ за техничка исправност на возилото (ЦВКП) - не постар од 30 дена
- Лична карта и присуство на сопственикот (физ. лица)
- Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)
- Потврда за баждареност од тахографот

ВОЗИЛА ЗА ЈАВЕН ПРЕВОЗ

- Во зависност од видот на возилото важат документи од соодветната група.
- Возилата за јавен превоз подложат на задолжителен шестмесечен контролен преглед, за што се издава потврда за исправност на возилото

ПРОДОЛЖУВАЊЕ

- Во зависност од видот на возилото важат документи од соодветната група.
- Возилата за јавен превоз подложат на задолжителен шестмесечен контролен преглед, за што се издава потврда за исправност на возилото

ВОЗИЛА ЗА ПРОМЕНЕТИ УРЕДИ

ВОЗИЛА СО ИЗВРШЕНО ВГРАДУВАЊЕ ИЛИ ПРЕПРАВАЊЕ НА УРЕДИ, СКЛОПОВИ ИЛИ МЕХАНИЗМИ

- Атест-потврда за вградениот или преправениот уред, склоп или механизам на возилото